ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Inside impressions, statutair gevestigd te Harderwijk alsmede haar medewerkers betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die diensten en/of werkzaamheden en/of
producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan Opdrachtnemer.

De overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt in ieder geval verstaan:
• het visualiseren van elke vorm van vastgoed middels fotografie, video alsmede toekomstige (digitale) technieken e.d.;
• het digitaal tentoonstellen van restaurants e.d.;
• het digitaal bewerken en koppelen van visualisaties van restaurants door onder meer het realiseren van 360° fotografie en een koppeling aan foto’s, video en digitale techniek; en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt;
• het beschikbaar stellen van visualisatie door middel van hosting in de applicatie.
Vergoeding: de vergoeding waartoe Opdrachtnemer in verband met de opdracht(en) dan wel in verband hosting van producten gerechtigd is.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op alle tot stand gekomen opdrachten die Opdrachtgevers aan de Opdrachtnemer verstrekken en die door de Opdrachtnemer zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle in het kader daarmee verband houdende werkzaamheden van Opdrachtnemer inclusief eventuele verkoop van goederen door Opdrachtnemer, ongeacht of deze werkzaamheden of verkopen plaatsvinden op grond van een schriftelijk of mondeling aangegane overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan wel een op afstand tot stand gekomen Opdracht.

2.2. Onder ́schriftelijk ́wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan berichten verzonden per e‐mail of social media.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle bestuurder(s) en (middellijke) aandeelhouder(s) van Opdrachtnemer alsmede ten behoeve van alle personen die voor de Opdrachtnemer werkzaam zijn, zowel werknemers van Opdrachtnemer als ingeschakelde derden.

2.4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De Opdracht en deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerder gemaakte afspraken of aangegane Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk partijen anders overeenkomen.

2.5. Indien enige bepaling deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg worden vervangen voor een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.6. Deze algemene voorwaarden zijn op ieder moment digitaal beschikbaar via de website van Opdrachtnemer www.in-view.nl. In het geval de Opdrachtgever een consument is zal de tekst van deze algemene voorwaarden vóór definitieve Opdrachtverlening beschikbaar worden gesteld middels verwijzing naar de vindplaats. Op verzoek zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden toegezonden.

ARTIKEL 3: OFFERTES, AANBIEDINGEN

3.1. Het enkel uitbrengen van een aanbieding of offerte door Opdrachtnemer, verplicht Opdrachtnemer niet tot het aangaan van een Opdracht, deze zijn derhalve vrijblijvend.

3.2. Indien een aanbod of offerte een geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden Opdrachtnemer niet.

ARTIKEL 4: OPDRACHT

4.1. Een Opdracht komt pas tot stand na aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en na bevestiging van ontvangst van die aanvaarding door de Opdrachtnemer. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de Opdracht. Deze bevestiging kan ook langs (automatische) elektronische weg plaatsvinden (zie artikel 2.2). Aanvang van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer kan als bevestiging worden beschouwd.

4.2. Een eenmaal door Opdrachtgever verstrekte Opdracht kan niet worden herroepen c.q. beëindigd. Indien herroeping c.q beëindiging toch plaatsvindt is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de volledig overeengekomen vergoeding voor de Opdracht verschuldigd. Herroeping c.q. beëindiging dient uitsluitend schriftelijk aanm de wederpartij te worden medegedeeld onder opgave van redenen.

4.3. Een eenmaal door Opdrachtgever verstrekte Opdracht, kan na verstrekking slechts gedurende drie werkdagen worden herroepen c.q. beëindigd, in welk geval Opdrachtgever de reeds gemaakte onkosten aan Opdrachtnemer dient te vergoeden welke op voorhand wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen vergoeding. Indien de uitvoering van de Opdracht binnen deze termijn reeds is aangevangen, en de Opdrachtgever alsnog overgaat tot herroeping c.q. beëindiging, dan is hij de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.4. De Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Opdracht niet aan te gaan, is hij gerechtigd een Opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden waaronder inbegrepen het stellen van zekerheid door Opdrachtgever voor de nakoming van zijn verplichtingen. Het stellen van nadere voorwaarden naar aanleiding van dit onderzoek kan ook na en gedurende het aangaan van de Opdracht plaatsvinden.

4.5. In de Opdracht wordt een globale inschatting van het aantal visualisaties vermeld en de daaraan verbonden vergoeding(en). Het werkelijk aantal ter beschikking te stellen visualisaties kan aanleiding geven tot correctie van de vergoeding, een en ander naar redelijkheid. Opdrachtgever erkent deze mogelijkheid en Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover zo spoedig en volledig mogelijk informeren.

ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1. Een Opdracht houdt voor de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting in om de Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, rekening houden met de belangen van Opdrachtgever. Een Opdracht houdt geen resultaatverplichting voor Opdrachtnemer in.

5.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) waardoor de Opdracht wordt uitgevoerd. Het staat Opdrachtnemer vrij de Opdracht onder zijn verantwoordelijkheid (mede) te laten uitvoeren door derden.

5.3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle informatie waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze de uitvoering van de Opdracht nodig is, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt. Bij gebreke hieraan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uit de opschorting voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. Indien van de Opdracht tevens het inmeten van de maten van een ruimte, dan wel het vermelden van die maten in visualisaties, onderdeel uitmaakt, betreft het slechts een indicatieve aanduiding waar door Opdrachtnemer geen garantie op juistheid en/of volledigheid op wordt gegeven. Opdrachtnemer zal uiteraard de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het weergeven van visualisaties.

5.5. Opdrachtgever draagt zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de Opdracht betrekking op heeft, alsmede het beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke faciliteiten op die locatie.

5.6. Na uitvoering van de Opdracht worden de geproduceerde visualisaties uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1. Opdrachtnemer behoudt het auteursrecht op de zijn geleverde prestatie, werken en diensten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Opdrachtnemer geleverde prestatie, werken of diensten.

6.2. Alle rechten met betrekking tot bij de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties, waaronder niet‐limitatief begrepen de bewerkte en onbewerkte foto’s en 360° fotografie, video, alsmede beschrijvingen van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden e.d., komen bij uitsluiting toe aan Opdrachtnemer en zijn auteursrechtelijk beschermde applicatie.

6.3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties, als bedoeld in lid 6.1, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan overeengekomen in de Opdracht dan wel door Opdrachtnemer geïnitieerd.

6.4. In het geval Opdrachtgever in verzuim is in de voldoening van zijn verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd op kosten van Opdrachtgever verdere publicatie van de visualisatie te (laten) staken en is Opdrachtgever verplicht alle aan hem ter beschikking gestelde visualisaties te retourneren aan Opdrachtnemer dan wel te vernietigen, naar keuze van Opdrachtnemer.

6.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor ten allen tijde de aan de foto’s en/of scan gekoppelde copyrightvermelding (© Inview of © matterport)
zichtbaar laten voor een ieder die de foto, video en/of plattegrond aanschouwt.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders vermeld.

7.2. Betaling van de overeengekomen vergoeding dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro en geschiedt door middel van (automatische) incasso. Bij gebreke op de factuur geldt is Opdrachtnemer gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (31 dagen) voor elke maand (31 dagen) na factuurdatum . Voorts is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke‐ als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Opdrachtnemer, de kosten voor advocaten,
deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EUR 200,00.

7.3. Indien Opdrachtgever niet 2 incassopogingen, dan wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht vanaf dat moment wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet‐consument), wordt deze rente met 1% verhoogd. Een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer.

7.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten die Opdrachtnemer noodgedwongen dient te maken in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet consument) , worden de buitengerechtelijke incassokosten bij deze vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 500,00, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling vereist is.

7.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in de opdracht overeen te komen dat Opdrachtgever een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de vergoeding verschuldigd is vóór aanvang van uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 8: OPSCHORTINGSRECHT

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de ter beschikking stelling dan wel openbaarmaking van visualisaties, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de ter beschikking stelling pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1 De duur van de (uitvoering van de) opdracht kan worden beïnvloed door factoren die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen, zoals de kwaliteit van de informatie verschaft door Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever of derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden. De termijnen waarbinnen de Opdracht zou moeten worden verricht, zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk in de opdracht is overeengekomen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming in geval van blijvende overmacht.

9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige kosten en/of schade geleden door Opdrachtgever in geval van vertraging of niet nakoming veroorzaakt door overmacht.

ARTIKEL 10: GARANTIE

10.1 Opdrachtnemer garandeert uitsluitend dat de visualisaties op het tijdstip van terbeschikkingstelling zullen voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties en dat geen functionaliteit in de visualisaties is aangebracht door Opdrachtnemer die schade kan toebrengen aan programmatuur of data. Garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor enig gebruik of doel zijn uitdrukkelijk uitgesloten alsook dat de visualisaties beschikbaar zullen zijn zonder onderbrekingen.

10.2 Gedurende een periode van 3 maanden na terbeschikkingstelling van de visualisaties is Opdrachtnemer gehouden naar beste vermogen eventuele substantiële gebreken in de visualisaties bij het niet voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties te herstellen, indien nodig door het vervangen van de visualisaties. Dit herstel zal gratis worden uitgevoerd mits de verschuldigde vergoedingen tijdig zijn voldaan. Opdrachtnemer kan kosten voor herstel in rekening brengen in het geval van gebruiksfouten of andere Opdrachtnemer niet toe te rekenen oorzaken. Na afloop van de genoemde 3 maanden zal Opdrachtnemer niet gehouden zijn tot herstel tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING – NON CONCURRENTIE

11.1 Opdrachtnemer heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Opdrachtnemer zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.

11.2. Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die:
• reeds bij Opdrachtnemer bekend is;
• onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld;
• door Opdrachtnemer rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
• reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

11.3 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te zijn gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Opdrachtnemer zinloos is geworden.

12.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

12.3. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de opdrachtswaarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten geldt de beperking niet.

12.4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan EUR 10.000 per gebeurtenis.

12.6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Opdracht.

ARTIKEL 13: VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Opdracht(en) door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

14.1. In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan en soms moet Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

14.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ter optimalisering van zijn dienstverlening en om Opdrachtgever in de toekomst te kunnen benaderen met informatie over (diensten en producten van) Opdrachtnemer. Opdrachtgever geeft voor dit gebruik hierbij bij voorbaat haar toestemming door gebruikmaking van deze voorwaarden.

14.3. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens eventueel in combinatie met (gegevens verkregen naar aanleiding van analyse van) de visualisaties te verstrekken aan commerciële derden, teneinde deze derden in de gelegenheid te stellen Opdrachtgever te benaderen met informatie over (diensten en producten van) deze derde, zogenaamde direct marketing.

ARTIKEL 15:. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

TERUG